Közérdekű adatok egységes szerkezetben

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok: Rólunk/Cégadatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők: Rólunk/Kapcsolat és Rólunk/Szervezet.

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)  Honlap/Rólunk/Cégadatok és Honlap/Kapcsolat
 2. Székhely  Honlap/Kapcsolat
 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Székhellyel megegyező
 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) Honlap/Kapcsolat
 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) A Társaság faxszámmal nem rendelkezik.
 6. Központi elektronikus levélcím Honlap/Kapcsolat
 7. A honlap URL-je www.corvinus.hu
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Honlap/Kapcsolat
 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Honlap/Kapcsolat
 10. Az ügyfélfogadás rendje Honlap/Kapcsolat

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Honlap/Rólunk/Szervezet/A Társaság szervezeti struktúrája és Honlap/Közérdekű adatok/Szervezeti és működési szabályzat

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Honlap/Rólunk/Szervezet
 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Befektetési és vagyongazdálkodási terület:
Péli Roland befektetési és vagyongazdálkodási igazgató
Postacím: székhellyel megegyező
E-mail: info@corvinus.hu
Tel.: +36-30-676-0946
Fax: –

Gazdasági terület:
Mihók Attila operatív igazgató
Postacím: székhellyel megegyező
E-mail: info@corvinus.hu
Tel.: +36-30-676-0946
Fax: –

Jogi terület:
dr. Takács Eszter Zsuzsanna jogi igazgató
Postacím: székhellyel megegyező
E-mail: info@corvinus.hu
Tel.: +36-30-676-0946
Fax: –

Titkárság:
Csarmaz Anikó titkárságvezető
Postacím: székhellyel megegyező
E-mail: info@corvinus.hu
Tel.: +36-30-676-0946
Fax: –

Bércesi Tamás kabinetvezető
Postacím: székhellyel megegyező
E-mail: info@corvinus.hu
Tel.: +36-30-676-0946
Fax: –

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Honlap/Közérdekű adatok / Corvinus Zrt. részvétellével működő gazdálkodó szervezetek
 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Honlap/Közérdekű adatok / Corvinus Zrt. részvétellével működő gazdálkodó szervezetek
 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Honlap/Közérdekű adatok / Corvinus Zrt. részvétellével működő gazdálkodó szervezetek
 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Honlap/Közérdekű adatok / Corvinus Zrt. részvétellével működő gazdálkodó szervezetek

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe  Honlap/Rólunk/szervezet

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 17.
Ügyfélszolgálati iroda telefonszám: +36 1 354 4233
Webcím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszekcegbirosaga
E-mail: ft.cegbirosag@birosag.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje  Honlap/Rólunk/Szervezet

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Ügyfélfogadás rend- Kezelőiroda:
Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00
Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető.
 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Honlap/Közérdekű Adatok/Alapszabály

Honlap/Közérdekű Adatok/Szervezeti és Működési Szabályzat

Honlap/Közérdekű Adatok/Adatvédelmi- és Közérdekű adatok Nyilvánosságra hozataláról Szóló Szabályzat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető.
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető.

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.corvinus.hu

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje  Honlap/Kapcsolat
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Vezérigazgatói Titkárság
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Honlap/Kapcsolat
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Honlap/Kapcsolat
 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető.

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető.

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Honlap/Közérdekű adatok/Gazdálkodásra vonatkozó adatok

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Honlap/Közérdekű adatok/Gazdálkodásra vonatkozó adatok/Adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./2. pontja, a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése és a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet 3.3/I. pontja szerint
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Honlap/Közérdekű adatok/Gazdálkodásra vonatkozó adatok/Kereseti adatok
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Honlap/Közérdekű adatok/Gazdálkodásra vonatkozó adatok/Adatok közzététele a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./2. pontja, a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése és a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet 3.3/I. pontja szerint

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Honlap/Közérdekű adatok/Gazdálkodásra vonatkozó adatok

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről A közzétételi egység a Corvinus Zrt. esetében nem értelmezhető