Hirdetmények

2012. december 27. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) az 5/2012. (XII.27.) számú Közgyűlési határozat alapján 399.700.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 615.000.000,- HUF-ról 1.014.700.000,- HUF-ra, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forintra. A Társaság alaptőkéje 1.014.700.000,- HUF, azaz egymilliárd-tizennégymillió-hétszázezer forint, amely 1.014.700 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

2012. január 25. – Tőkeemelés

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) a 7/2012. (I.25.) számú Közgyűlési határozat alapján 50.000.000,- HUF-al megemelésre került új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében, 565.000.000,- HUF-ról 615.000.000,- HUF-ra, azaz hatszáztizenötmillió forintra. A Társaság alaptőkéje 615.000.000,- HUF, azaz ötszázhatvanötmillió forint, amely 615.000 db 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű és kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvényre oszlik. A Társaság minden 1.000,- HUF, azaz egyezer forint névértékű részvénye egy szavazatra jogosít. Az alapításkori részvényesek a részvényeket átvették.

2010. november 14. – Részvények dematerializálása

A Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: Corvinus Zrt, székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48. I. emelet, cégjegyzékszáma: 01-10-043547) közgyűlése 2010. november 14. napján úgy döntött, hogy a Corvinus Zrt alaptőkéjét megtestesítő összesen 565.000.000,-Ft, azaz ötszázhatvanötmillió forint névértékű nyomdai úton előállított részvényeit 565.000 db, egyenként 1.000,- Ft névértékű dematerializált részvénnyé alakítja át.

A társaság a jelen hirdetménnyel hívja fel a társaság részvényeseit, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket dematerializált részvénnyé történő átalakítás céljából az átalakítás alábbiakban megjelölt időtartama alatt nyújtsák be. A KELER Központi Elszámoló ház és Értéktár Zrt. (1057 Budapest, Asbóth u. 9-11.) értéktárában szerepelő részvények benyújtottnak tekintettek.

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2011. március 7.

Az átalakítás időtartama: 2011.03.07. – 2011.05.05.

A részvények benyújtásának helye: KELER Központi Elszámoló ház és Értéktár Zrt. (1057 Budapest, Asbóth u. 9-11.)

A részvényes a benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött, mert ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta.

Az átalakítás időpontja: a részvények benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap, vagyis 2011.05.06. napja.

Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények hiánytalanul és érvényesen 2011.05.05. napját megelőzően benyújtásra kerülnek, az átalakítás folyamata hamarabb lezárható. Ebben az esetben az átalakítás időpontja a részvények hiánytalan és érvényes benyújtásának napját követő első munkanap.

Az átalakítás napján a központi értéktár az átvett nyomdai úton előállított részvények ellenében ugyanolyan mennyiségű dematerializált részvényt ír jóvá a számlavezető központi részvény-számláján. Ezt követően a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált részvényt a számlatulajdonos részvény-számláján.

Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, dematerializált részvénnyé alakítja.

Az átalakítás napjától az átalakított, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvényeket a központi értéktár a kibocsátó számára vezetett központi részvény-számlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő részvények tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény előírásai szerint az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi és az átalakítástól számított hat hónapon belül értékesíti. Az értékesítésre az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.